Telefoon:06-30 34 14 10

Privacybeleid

Privacyverklaring

Nevermindzz | Sabiene Seip

 

Nevermindzz verwerkt persoonsgegevens

 

NeverMindzz verwerkt je persoonsgegevens of gegevens over je gezondheid doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Volledige naam
• Leeftijd
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door het invullen van een inschrijfformulier op onze website
• Persoonsgegevens die je actief verstrekt via correspondentie of telefoon

Verwerkingsdoelen

 

NeverMindzz verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het beoordelen en afhandelen van jouw inschrijving.
• Verzenden van onze nieuwsbrief.
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• NeverMindzz verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor declaratie bij werkgever of ziektekostenverzekering, of belastingaangifte.
• Gegevens over gezondheid worden uitsluitend gebruikt voor het voorbereiden van trainingen; deze gegevens worden met geen enkele andere partij gedeeld.

Bewaartermijn

 

NeverMindzz bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- Personalia:  10 jaar - Facturering, boekhouding, belasting
- Adresgegevens:  10 jaar - Facturering, boekhouding, belasting
- E-mailadres:  10 jaar - Communicatie, facturering, nieuwsbrieven
- Evaluaties:  3 jaar - Kwaliteitsverbetering

Delen met derden

 

NeverMindzz deelt jouw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw  gegevens. NeverMindzz blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarbuiten verstrekt NeverMindzz jouw persoonsgegevens alleen aan derden met jouw nadrukkelijke schriftelijke toestemming.

Cookies of vergelijkbare technieken

 

NeverMindzz gebruikt geen cookies, maar verzendt haar nieuwsbrieven met behulp van de diensten van MailChimp. Deze nieuwsbrieven bevatten trackers waarmee het gebruik van de nieuwsbrief en/of links daarin teruggemeld worden aan MailChimp en geregistreerd in de account van NeverMindzz. Zie privacyverklaring MailChimp.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door NeverMindzz en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@nevermindzz.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo spoedig mogelijk op jouw verzoek.

NeverMindzz wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Nevermindzz beveiligt persoonsgegevens

 

NeverMindzz neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@nevermindzz.nl.

NeverMindzz heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
• TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
• Persoonsgegevens worden opgeslagen op de met virusscanner en firewall met wachtwoord beveiligde persoonlijke computers.